Questions on various aspects of Daaim al-Islam

1) سيدنا القاضي النعمان رض كيا امام نا زمان ما وفاة تهيا ؟

الف) امام طيب ع م (ب) امام حاكم ع م (ج) امام معز ع م

2) قران مجيد ما 3 طاعة ني ذكر اوي ححهسس الله ني طاعة رسول الله ني طاعة انسس تيجي طاعة كئي ححهسس

ا) ملائكة ني طاعة (ب) انسان ني طاعة (ج) ائمة ني طاعة

3) رسول الله صلع امة نا درميان 2 نفيس ححيز موكي ككيا ححهسس يه كئي ححهسس

ا) قران انسس ائمة طاهرين (ب) قران انسس سنة (ج) عالم انسس سنة

4) مولانا علي ع م خلافة ثثر ايا تو 3 جنكك اثث يه لري عائشة ساتهسس معاوية ساتهسس تيجي كئي جنكك ححهسس

أ) بدر ني جنكك (ب) نهروان ني جنكك (ج) خيبر ني جنكك

5) علم حاصل كروا واسطسس 4 شرط ححهسس خاموش رهوو ، دهيان سي سنوو ، عمل كروو ححوتهو سوطط

أ) لكهوو (ب) علم نسس نشر كروو (ج) علم واسطسس دولة خرحح كروو

6) نيححسس لكهيلا غسل ما سي كيو غسل سنة نو ححهسس

(ا) جنابة نو غسل (ب) ميت نو غسل (ج) احرام نو غسل

7) فرزند ني ثثيشاب كثثرا ثثر لاككسس تو كتني وار كثثرو دهوو جوئيسس

(ا) ايك وار (ب) بسس وار (ج) تين وار

8) رسول الله صلع سفر كرتا تو 6 ححيز سفر ما ساتهسس لئي جاتا شيشي ، كينححيي ، سرمه داني ، ائينه ، كانككسي انسس ؟

(أ) سوئي (ب) داتن (ج) ححهوري

9) تيمم كهنا سي تهائي ؟

أ) ريتي سي (ب) سوكهي راكهـ سي (ج) ثثاك متي سي

10) قيامة نا دن الله تعالى سككلا كرتا انسان نا كيا عمل ما نظر كرسسس

أ) اهنا اخلاق ما (2) اهني نماز ما (ج) اهنا روزه انسس زكوة ما

11) سككلا كرتا مهوتو ححور كون كهوائي .

أ) جه حاجيو نو مال لوتسس (ب) يتيم نو مال كهائي جائي (ج) نماز نا اركان ما ححوري كرسس

12) اذان انسس اقامة وضوء بغير ديوائي

أ) ضرورة هوئي تو وضوء بغير ديوائي (ب) وضوء بغير اذان انسس اقامة نه ديوائي (ج) اذان وضوء بغير دئي سكسس ححهسس مككر اقامة تو وضوء ني حالة ما} ديوائي

13) قد قامت الصلوة ني سوطط معنى

أ) نماز ني تياري كروو (ب) نماز نو هوسس اخري وقت ححهسس (ج) نماز قائم تهئي ححكي ححهسس

14) اندهو اذان دئي سكسس

أ) هاطط دئي سكسس (ب) نه دئي سكسس (ج) مسجد ما نه دئي سكسس ككهر ما دئي سكسس

15) نافلة ني نماز ما اذان ديوائي

أ) دسس تو كوئي حرج نتهي (ب) نه ديوائي (ج) مخصوص نافلة ني نماز ما ج اذان ديوائي

16) كئي مسجد ما امامة سي نماز ثثرهسس تو 12 نماز نو ثواب

ا) قبيلة ني مسجد ما (ب) ماركت ني مسجد ما (ج) مسجد اقصى ما

17) اندها شخص امامة كراوي سكسس ؟

أ) نه كراوي سكسس (ب) كراوي سكسس جو اهنسس قبلة رو كروا ما اوسس (ج) فقط اندهاؤ نسس كراوي سكسس

18)مردو واسطسس افضل صف كئي انسس يه صف ما كئي جككه

أ) وححلي صف انسس امام نا مقابل (ب) اخري صف (ج) ثثهلي صف انسس امام نا جمني طرف

19) ححار ححيز ثثر نماز ني بناء ححهسس كامل وضوء ، ركوع ، سجود انسس

أ) نية (ب) تشهد (ج) خشوع

20) كوئي شخص نماز ما سورة الفاتحة ثثرهوو بهولي جائي تو سوطط حكم

أ) نماز والسس (ب) سهو نا 2 سجدة دسس (ج) كئي حرج نتهي

21) كوئي شخص نماز ما هسسس تو سوطط حكم

ا) سهو نا 2 سجدة دسس (ب) كئي حرج نتهي (ج) نماز توتي جائي نماز والسس

22) قيدي اذاد شخص نسس نماز ثثرهاوئي سكسس

ا) ضرورة هوئي تو كئي حرج نتهي (ب) نه ثثرهائي سكسس(ج) قيدي قيدي نسس ثثرهائي سكسس

23) قران مجيد ما خدا تعالى يه نماز ساتهسس كئي ححيز جوري ححهسس؟

أ) روزه (ب) زكوة (ج) جهاد

24) ككهرن ني نماز ني كتني ركعة ححهسس؟

أ) 10 ركعة (ب) 2 ركعة (ج) 4 ركعة

25) جمعة نا دن كيو عمل زيادة كرسس

أ) تطوع ني نماز (ب) رسول الله صلع ثثر صلوات (ج) سورة الكهف ني تلاوة

26) مسجد ما فقط امام انسس بئيرو هوئي تو نماز امامة سي تهائي

أ) هاطط امامة سي نماز تهائي (ب) نه تهائي بيوسس ثثوتانا من سي نماز ثثرهسس (ج) بيوسس ما سي كوئي بهي عمل كرسس

27) مولانا علي ع م 5 جككه كهولاَّ ثثاو ححلتا ، عيد الفطر نا دن ، عيد الاضحى نا دن ، جمعة نا دن ، بيمار نسس ثثريككوا جائي ته وقت انسس ؟

أ) ليلة القدر ني نماز ما (ب) جنازة ني نماز ما (ج) خوشي نا جمن ما

28)عيد ني نماز ما اذان انسس اقامة ديوائي ؟

أ) هاطط ديوائي (ب) فقط اذان دسس (ج) اذان انسس اقامة نه ديوائي

29) عيد ني نماز ما ثثهلي ركعة ما والشمس وضحاها ني سورة ثثرهسس بيجي ركعة ما سوطط ثثرهسس

أ) الم نشرح (ب) انا انزلناه في ليلة القدر (ج) هل اتاك حديث الغاشية

30) كوئي شخص مغرب ني نماز ما ركوع بهولئي جائي تو سوطط حكم ؟

أ) سهو نا 2 سجدة دسس (ب) كوئي حرج نتهي (ج) نماز والسس

31) كوئي شخص سفر ثثر جائي انسس 10 دن ني نية هوئي تو نماز ثثوري ثثرهسس تو سوطط اهنا 50 فرض تمام تهاوا ضروري ححهسس

أ) نه ضروري نتهي (ب) هاطط 50 فرض ثثرهوو ضروري ححهسس (ج) 10 دن انسس 50 فرض بيوسس ضروري ححهسس

32) صلوة الخوف خوف ني نماز يعني سوطط ؟

أ) سفر ني نماز (ب) بيمار ني نماز (ج) جنكك ما جه نماز ثثرهسس يه نماز

33) ككهرن ني نماز امامة بغير ثثرهائي ؟

أ) هاطط ثثرهائي (ب) فقط امامة سي ج ثثرهائي (ج) اكيلا يا امامة ساتهسس بيوسس طرح سي ثثرهائي

34) صلوة الكسوف يعني سوطط ؟

ا) ححاند انسس سورج نا ككهرن ني نماز (ب) جنازة ني نماز (ج) ثثاني طلب كروا واسطسس نماز

35) صلوة الاستسقاء يعني سوطط ؟

أ) جنكك ني نماز (ب) بيمار ني نماز (ج) ثثاني طلب كروا واسطسس نماز

36) كوئي شخص وتر نو قنوت بهولئي جائي تو سوطط حكم ؟

أ) سهو نا 2 سجدة دسس (ب) نماز والسس (ج) كئي حرج نتهي

37) كوئي شخص فجر نا فرض نو قنوت بهولئي جائي تو سوطط حكم ؟

أ) سهو نا 2 سجدة دسس (ب) نماز والسس (ج) كئي حرج نتهي

38) قران كريم ما جملة كتنا سجدة ححهسس؟

أ) 10 سجدة (ب) 14 سجدة (ج) 15 سجدة

39) قران مجيد ما اخري سجدة كئي سورة ما ححهسس

أ) سورة القدر (ب) سورة العاديات (ج) سورة العلق

40) ككهرن ني نماز عصر ني نماز بعد ثثرهائي

أ) عصر بعد نه ثثرهائي (ب) كوئي بهي وقت ثثرهائي (ج) فقط نماز نا وقت ما ج ثثرهائي

Tags: , , , , ,